در کل, جالب تنظیم رنو Safrane, از عقب از کوروت و درب جلو lamba سبک باز در تمام خوب در حال حاضر, اما قسمت جلوی آن آغاز تنظیم است که شرم آور است. اما علیرغم پیشرفت فاسد، یک قطعه بسیار جالب از ماشین است.