oct

بسیار ظریف دوره اسکودا Octavia دوم با 2.0 TDI, که اگر یک علامت واقعی است.
oct1
oct2