ما دوباره تنظیم چنین سطح که آن را حتی نمی دانند که چه نوع از ماشین آن است که. برآورد, ممکن است آن را کامارو قدیمی, بلکه چیزی کاملا متفاوت …