FORD rau siab ua nyob rau hauv teb chaws Mis Kas paub tias lub tsheb uas pheej yig tshaj txhua. Tab sis nyiam xim thaum koj muaj tsheb nrov kiag li, lawm, tab sis ua ntej nyob.