சரிப்படுத்தும் செல்லும் சிறந்த துண்டுகள் ஒரு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி பல லடா கார் கண்டுபிடிக்க, இங்கு தங்களை கருத்தில். நிச்சயமாக இந்த வேடிக்கை லடா சமாரா சுவாரசியமான துணுக்குகள் ஒன்று.