మేము మళ్ళీ కూడా రకమైన కారు అది ఏమి తెలీదు అలాంటి ఒక స్థాయి సరిచెయ్యటం ఉంటాయి. అంచనాలు, అది ఒక పాత కమారో కావచ్చు, పూర్తిగా వేర్వేరు కూడా ఏదో …