Trên toàn bộ, thú vị điều chỉnh Renault Safrane, từ phía sau của Corvette và cánh cửa mở lamba phong cách phía trước trong tất cả các tốt bây giờ, nhưng phần phía trước của nó là sự khởi đầu của điều chỉnh mà là một sự xấu hổ. Nhưng mặc dù trước tham nhũng là một phần khá thú vị của chiếc xe.